Priprema članka

Struktura

Vaš rad treba da bude sastavljen sledećim redosledom: naslovna strana; apstrakt; ključne riječi; glavni tekst uvod, diskusija, zaključak i bibliografija.

 

Ograničenje broja riječi

Tipičan rad za časopis MJSS treba da ima između 8.000 i 10.000 riječi.

 

Formatiranje

Radovi se dostavljaju u Word formatu.

Poželjan je font Georgia ili Cambria, veličina slova - 12.

Razmak između redova od 1,5 redova.

Za citiranje ili korišćenje stranih reči koristite isključivo kurziv.

Slike treba sačuvati odvojeno od teksta.

Grafički prilozi moraju biti crno-bijeli, sačuvani u originalnom formatu, veličine i složenosti prilagođeni formatu časopisa tako da svi elementi budu jasni i vidljivi.

 

Način citiranja

Časopis MJSS koristi stil endnote, koji podrazumjeva da se sve napomene u tekstu nalaze u bilješkama na kraju članaka.

Svi citati treba da budu dati kao završne napomene, numerisane uzastopno 1, 2, 3, i stavljene na kraj glavnog članka.

Primeri:

Example:

Knjiga sa jednim autorom

Henry Kissinger, World order, Penguin Books, London, 2015, p. 145.

Knjiga sa više autora

John E. Jessup, Robert W. Coakley, A guide to the study and use of military history, Center of Military History US Army, Washington, 1979, p. 173.

Poglavlje knjige

Adnan Prekic, “Cultural-Historic Heritage of the Lake Skadar Basin”, in The Handbook of Environmental Chemistry, Springer, Berlin, 2018. p. 348.

Članak u časopisu

Henry Kissinger, “Variation of peak temperature with heating rate in differential thermal analysis”, Journal of research of the National Bureau of Standards, 57(4), 1956, p. 219.

Arhivski dokumenti

Naziv arhiva, lokacija; Naziv fonda (Broj fonda/Kutija/Fajl/Predmetna odrednica); Autor, A. A. (Godina, Mjesec, Dan). Naslov. [Opis materijala].

Novinski članak

Henry Kissinger, “A world free of nuclear weapons”, Wall Street Journal, 11. 08. 2009.

Web sadržaj

[Detalji izvora/opis] <http://www.mjss.ac.me/journals> (pristupljeno datuma:).

 

Bibliografija

Bibliografija je popis literature, članaka i internet izvora koji su korišteni za pripremu naučnog članka. Vaša bibliografija treba da sadrži najmanje tri pisana izvora informacija o vašoj temi iz knjiga, enciklopedija i periodičnih publikacija.  Izvori u bibliografiji moraju biti poređani po azbučnom redu.

Svaka bibliografska jedinica mora da sadrži:

- ime autora

- naziv publikacije (naziv članka u časopisu, arhivski dokumenti, novinski članak)

- broj sveske (u slučaju naučnog članka)

- mjesto izdavanja

- izdavačko preduzeće

- datum objavljivanja

- broj(eve) stranice