Naknade za objavljivanje

Časopis ne naplaćuje naknadu za prijavu niti objavljivanje od autora. Svi članci objavljeni u časopisu MJSS su otvorenog pristupa i besplatno dostupni na mreži, odmah po objavljivanju. Svi članci se mogu besplatno preuzeti. Časopis ne naplaćuje naknade u fazama podnošenja, recenziranja i izrade.