Etička pravila publikovanja u časopisu

Sadržaj poslatog rada mora biti  originalno djelo autora koje ni u jednoj formi ne smije spadati u kategoriju plagijata. Autori članaka, obavezuju se da daju tačan prikaz obavljenog istraživanja kao i objektivnu raspravu i zaključke. Osnovni podaci treba da budu precizno postavljeni i prezentovani u tekstu rukopisa. Prevarne ili svjesno netačne izjave predstavljaju neetičko ponašanje i neprihvatljive su. Autori moraju garantovati orginalnost poslatih radova, kao i to da su svi radovi ili riječi drugih autora, saradnika ili izvora na odgovarajući način označeni i citirani.

Zabranjeno je dupliranje istog rada u više naučnih časopisa, dok je odluka drugog časopisa o tom radu na čekanju, kao i objavljivanje istih rezultata u nešto drugačijem obliku.

Koautori treba da budu pravilno i na odgovarajući način identifikovani. Da bi bio identifikovan kao koautor, učesnik treba da doprinese koncepciji i dizajnu projekta, da bude stvarni autor dijelova članka, i da i preuzme odgovornost za analizu i zaključke rada. Ostale učesnike sa manje odgovornosti treba identifikovati i odati priznanje za njihov doprinos.

Dužnosti urednika

Urednik naučnog časopisa je isključivo i nezavisno odgovoran za odlučivanje koji od članaka dostavljenih časopisu treba biti objavljen. Validacija dotičnog djela i njegove važnosti za istraživače i čitaoce uvijek moraju biti podloga za takve odluke. Urednik može biti vođen politikom uredništva časopisa i ograničen zakonskim zahtjevima koji će tada biti na snazi u vezi s pitanjima kao što su kleveta, kršenje autorskih prava i plagijat. Urednik se može savjetovati s drugim urednicima ili recenzentima (ili službenicima društva) u donošenju ovih odluka.

Recenziranje

Urednik će osigurati da proces recenzije bude fer, nepristrasan i blagovremen. Istraživačke članke obično moraju recenzirati najmanje dva vanjska i nezavisna recenzenta, a po potrebi urednik treba tražiti dodatna mišljenja.

Urednik bira recenzente koji imaju odgovarajuću stručnost u relevantnoj oblasti, vodeći računa o potrebi za odgovarajućim, inkluzivnim i raznolikim predstavljanjem. Urednik će slijediti najbolju praksu u izbjegavanju odabira lažnih recenzenata. Urednik će pregledati sva otkrića potencijalnog sukoba interesa i prijedloge za samocitiranje koje daju recenzenti kako bi utvrdio postoji li potencijalna pristrasnost.

Načelo čestitosti

Urednik treba da ocjenjuje rukopise na osnovu intelektualnog sadržaja bez obzira na rasu, pol, seksualnu orijentaciju, vjerska uvjerenja, etničko porijeklo, državljanstvo ili političku filozofiju autora. Prilikom imenovanja potencijalnih članova uređivačkog odbora, urednik će voditi računa o potrebi za odgovarajućim, inkluzivnim i raznovrsnim predstavljanjem.

Urednička politika časopisa treba da podstiče transparentnost i potpuno, iskreno izvještavanje, a urednik treba da osigura da recenzenti i autori razumiju šta se od njih očekuje. Urednik će koristiti standardni elektronski sistem podnošenja časopisa za svu komunikaciju časopisa. Urednik će zajedno sa izdavačem uspostaviti transparentan mehanizam žalbe na uredničke odluke.

Metrika časopisa

Urednik ne smije pokušati uticati na rangiranje časopisa vještačkim povećanjem bilo koje metrike časopisa. Urednik posebno neće zahtijevati da se upućuju reference na članke tog (ili bilo kojeg drugog) časopisa osim iz pravih naučnih razloga, a od autora ne bi trebalo zahtijevati da uključuju reference na urednikove članke ili proizvode i usluge u kojima urednik ima interes.

Povjerljivost

Urednik mora zaštititi povjerljivost svih materijala koji se dostavljaju časopisu i svih komunikacija sa recenzentima, osim ako nije drugačije dogovoreno sa relevantnim autorima i recenzentima. U izuzetnim okolnostima i uz konsultacije sa izdavačem, urednik može podijeliti ograničene informacije sa urednicima drugih časopisa, institucija i drugih organizacija koje istražuju slučajeve nedoličnog ponašanja u istraživanju gdje se smatra potrebnim za istraživanje sumnjivih etičkih kršenja.

Osim ako časopis ne koristi otvoreni sistem recenzije i/ili recenzenti su pristali da otkriju svoja imena, urednik mora zaštititi identitete recenzenata.

Neobjavljeni materijali objavljeni u dostavljenom rukopisu ne smiju se koristiti u vlastitom istraživanju urednika bez izričitog pismenog pristanka autora. Privilegovane informacije ili ideje dobijene recenzijom moraju biti povjerljive i ne smiju se koristiti za ličnu korist.

Upotreba generativne AI i tehnologija potpomognute vještačkom inteligencijom u uređivačkom procesu časopisa

Ova politika je pokrenuta porastom generativne AI i tehnologija potpomognutih vještačkom inteligencijom i ima za cilj pružanje veće transparentnosti i smjernica autorima, urednicima i recenzentima.

Dostavljeni rukopis se mora tretirati kao povjerljivi dokument. Urednici ne bi trebali učitavati dostavljeni rukopis ili bilo koji njegov dio u generativni alat za vještačku inteligenciju jer to može narušiti povjerljivost i vlasnička prava autora i, ako rad sadrži podatke koji otkrivaju identitet, može narušiti prava na privatnost podataka.

Ovaj zahtjev povjerljivosti proširuje se na svu komunikaciju o rukopisu, uključujući sva obavještenja ili pisma odluke jer mogu sadržavati povjerljive informacije o rukopisu i/ili autorima. Iz tog razloga urednici ne bi trebali učitavati svoja pisma u AI alat, čak i ako je to samo u svrhu poboljšanja jezika i čitljivosti.

Upravljanje uređivačkom evaluacijom naučnog rukopisa podrazumijeva odgovornosti koje se mogu pripisati samo ljudima. Urednici ne bi trebali koristiti generativnu vještačku inteligenciju ili tehnologije potpomognute vještačkom inteligencijom kako bi pomogli u evaluaciji ili procesu donošenja odluka o rukopisu jer su kritičko razmišljanje i originalna procjena potrebna za ovaj rad izvan opsega ove tehnologije i postoji rizik da će tehnologija proizvesti netačne, nepotpune ili pristrasne zaključke o rukopisu. Urednik je odgovoran za uređivački proces, konačnu odluku i saopštavanje o tome autorima.

Izjava o sukobu interesa

Svaki potencijalni urednički sukob interesa treba objaviti izdavaču u pisanoj formi prije imenovanja urednika, a zatim ažurirati ako i kada dođe do novih sukoba. Izdavač može takve izjave objaviti u časopisu.

Urednik ne smije biti uključen u odluke o radovima koje je sam napisao ili koje su napisali članovi porodice ili kolege ili koji se odnose na proizvode ili usluge za koje urednik ima interes. Nadalje, svako takvo podnošenje mora biti podvrgnuto svim uobičajenim procedurama časopisa, recenziranje se mora obavljati nezavisno od relevantnog autora/urednika i njihovih istraživačkih grupa, i neophodno je da postoji jasna izjava o tome na svakom takvom radu koji se objavi .

Posvećenost

Urednik treba da radi na zaštiti integriteta objavljenog zapisa pregledavajući i procjenjujući prijavljeno ili sumnjivo nedolično ponašanje (istraživanje, objavljivanje, recenzent i uredništvo), u saradnji sa izdavačem (ili društvom).

Takve mjere će uključiti kontaktiranje autora rukopisa ili rada i dužno razmatranje dotičnih žalbi ili tvrdnji, ali mogu uključivati i daljnju komunikaciju sa relevantnim institucijama i istraživačkim tijelima. Urednik će dalje na odgovarajući način koristiti sisteme izdavača za otkrivanje nedoličnog ponašanja, kao što je plagijat.

Urednik koji ima uvjerljive dokaze o nedoličnom ponašanju treba da koordinira sa izdavačem (i/ili društvom) kako bi organizovao brzo objavljivanje ispravke, povlačenja, izražavanja zabrinutosti ili druge ispravke zapisa, prema potrebi.

Dužnosti recenzenata

Recenzija pomaže uredniku u donošenju uredničke odluke, a putem uredničke komunikacije s autorom može pomoći i autoru da poboljša rad. Recenzija je suštinska komponenta formalne naučne komunikacije i srž je naučne metode. Pored specifičnih etičkih dužnosti opisanih u nastavku, od recenzenata se traži da se prema autorima i njihovom radu ponašaju onako kako bi željeli da se prema njima ponašaju i da se pridržavaju dobrog recenzijskog bontona.

Svaki izabrani recenzent koji smatra da nije kvalifikovan da pregleda istraživanje objavljeno u rukopisu ili zna da će njegovo brzo recenziranje biti nemoguće, treba da obavesti urednika i odbije da učestvuje u procesu recenzije.

Povjerljivost

Svi rukopisi primljeni na recenziju moraju se tretirati kao povjerljivi dokumenti. Recenzenti ne smiju dijeliti recenziju ili informacije o radu ni sa kim niti direktno kontaktirati autore bez dozvole urednika.

Neki urednici podstiču diskusiju sa kolegama ili vježbe zajedničkog recenziranja, ali recenzenti bi prvo trebali razgovarati o tome s urednikom kako bi osigurali da se poštuje povjerljivost i da učesnici dobiju odgovarajuću zaslugu.

Neobjavljeni materijali objavljeni u dostavljenom rukopisu ne smiju se koristiti u vlastitom istraživanju recenzenta bez izričitog pismenog pristanka autora. Privilegirane informacije ili ideje dobijene recenzijom moraju biti povjerljive i ne smiju se koristiti za ličnu korist.

Upotreba generativne AI i tehnologija potpomognute vještačkom inteligencijom u procesu recenzije časopisa

Ova politika je pokrenuta porastom generativne AI i tehnologija potpomognutih vještačkom inteligencijom i ima za cilj pružanje veće transparentnosti i smjernica autorima, urednicima i recenzentima.

Kada je istraživač pozvan da pregleda rad drugog istraživača, rukopis se mora tretirati kao povjerljivi dokument. Recenzenti ne bi trebali postavljati dostavljeni rukopis ili bilo koji njegov dio u generativni alat za vještačku inteligenciju jer to može narušiti povjerljivost i vlasnička prava autora i, ako rad sadrži lične podatke, može narušiti prava na privatnost podataka.

Ovaj zahtjev povjerljivosti proširuje se i na izvještaj o stručnoj recenziji, jer može sadržavati povjerljive informacije o rukopisu i/ili autorima. Iz tog razloga, recenzenti ne bi trebali učitavati svoj izvještaj o recenziji u AI alat, čak i ako je to samo u svrhu poboljšanja jezika i čitljivosti.

Oprez na etička pitanja

Recenzent treba da bude upozoren na potencijalna etička pitanja u radu i na njih treba da skrene pažnju urednika, uključujući bilo kakvu značajnu sličnost ili preklapanje između rukopisa koji se razmatra i bilo kog drugog objavljenog rada za koji recenzent ima lično saznanje. Svaka izjava da je zapažanje, izvođenje ili argument prethodno objavljeno treba da bude popraćeno relevantnim citatom.

Standardi objektivnosti

Pregledi treba da se vrše objektivno. Recenzenti bi trebali biti svjesni svake lične predrasude koju mogu imati i uzeti to u obzir prilikom recenziranja rada. Lična kritika autora je neprikladna. Sudije treba da jasno izraze svoje stavove uz potkrepljujuće argumente.

Recenzenti treba da se konsultuju sa urednikom pre nego što pristanu da recenziraju rad u kojem imaju potencijalni sukob interesa, a koji je rezultat konkurentskih, saradničkih ili drugih odnosa ili veza sa bilo kojim od autora, kompanija ili institucija povezanih sa radovima.

Ako recenzent sugeriše da autor uključuje citate o radu recenzenta (ili njegovih saradnika), to mora biti iz istinskih naučnih razloga, a ne s namjerom da se poveća broj citata recenzenta ili da se poboljša vidljivost svog rada.

Dužnosti autora

Autori izveštaja o originalnom istraživanju treba da daju tačan prikaz obavljenog posla kao i objektivnu diskusiju o njegovom značaju. Osnovni podaci treba da budu tačno predstavljeni u radu. Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se drugima omogućilo da repliciraju rad. Lažne ili svjesno netačne izjave predstavljaju neetičko ponašanje i neprihvatljive su.

Recenzentski i stručni članci moraju da budu tačni i objektivni, a urednički stavovi i radovi jasno identifikovani kao takvi.

Pristup i zadržavanje podataka

Od autora se može tražiti da dostave istraživačke podatke koji podržavaju njihov rad za urednički pregled i/ili da ispune zahtjeve za otvorene podatke časopisa. Autori bi trebali biti spremni da omoguće javni pristup takvim podacima, ako je to izvodljivo, i trebali bi biti spremni da takve podatke čuvaju razuman broj godina nakon objavljivanja. Autori se mogu obratiti Vodiču za autore svog časopisa za više detalja.

Originalnost i prepoznatljivost izvora

Autori treba da se uvere da su napisali potpuno originalna djela, i ako su autori koristili djelo i/ili reči drugih, da je to na odgovarajući način citirano i da je dobijena dozvola gde je to potrebno.

Uvijek se mora davati odgovarajuće priznanje za rad drugih. Autori treba da citiraju publikacije koje su uticale na objavljeno djelo i koje djelu daju odgovarajući kontekst u okviru šireg naučnog zapisa. Informacije dobijene privatno, kao u razgovoru, prepisci ili diskusiji sa trećim stranama, ne smiju se koristiti ili prijavljivati bez izričite, pisane dozvole izvora.

Plagijat ima mnogo oblika, od 'propuštanja' tuđeg rada kao autorskog rada, preko kopiranja ili parafraziranja značajnih dijelova tuđeg rada (bez atribucije), do tvrdnji o rezultatima istraživanja koje su proveli drugi. Plagijat u svim njegovim oblicima predstavlja neetičko ponašanje i neprihvatljiv je.

Višestruko ili istovremeno objavljivanje

Autor ne bi trebao objavljivati rukopise koji opisuju suštinski isto istraživanje u više od jednog časopisa primarnog izdanja. Podnošenje istog rukopisa u više od jednog časopisa istovremeno predstavlja neetičko ponašanje i neprihvatljivo je.

U načelu, autor ne bi smio podnijeti na razmatranje u drugom časopisu rad koji je ranije objavljen, osim u obliku sažetka ili kao dio objavljenog predavanja ili akademskog rada ili kao elektronski preprint.

Objavljivanje nekih vrsta članaka (npr. kliničke smjernice, prijevodi) u više od jednog časopisa ponekad je opravdano, pod uslovom da su ispunjeni određeni kriterijumi. Autori i urednici dotičnih časopisa moraju pristati na sekundarnu publikaciju, koja mora odražavati iste podatke i tumačenje primarnog dokumenta. Primarna referenca mora biti citirana u sekundarnoj publikaciji.

Povjerljivost

Informacije dobijene tokom povjerljivih usluga, kao što su recenziranje rukopisa ili aplikacija za grantove, ne smiju se koristiti bez izričite pismene dozvole autora djela uključenog u ove usluge.

Autorstvo rada

Autorstvo treba da bude ograničeno na one koji su dali značajan doprinos koncepciji, dizajnu, izvođenju ili interpretaciji objavljene studije. Sve one koji su dali značajan doprinos treba navesti kao koautore.

Tamo gdje postoje drugi koji su učestvovali u određenim suštinskim aspektima rada (npr. uređivanje jezika ili medicinsko pisanje), oni bi trebali biti prepoznati u odjeljku za zahvale.

Dopisni autor treba da osigura da svi odgovarajući koautori i nijedan neprikladan koautor bude uključen u rad, te da su svi koautori vidjeli i odobrili konačnu verziju rada i pristali na njegovo podnošenje za objavljivanje.

Od autora se očekuje da pažljivo razmotre listu i redoslijed autora prije slanja rukopisa i daju konačnu listu autora u vrijeme originalnog podnošenja. Samo u izuzetnim okolnostima, Urednik će razmotriti (po svom nahođenju) dodavanje, brisanje ili preuređivanje autora nakon što je rukopis dostavljen i autor mora jasno označiti svaki takav zahtjev Uredniku. Svi autori moraju se složiti sa takvim dodavanjem, uklanjanjem ili preuređivanjem.

Autori preuzimaju kolektivnu odgovornost za rad. Svaki pojedinačni autor odgovoran je za to da pitanja koja se odnose na tačnost ili integritet bilo kog dijela rada budu na odgovarajući način istražena i riješena.

 

Upotreba generativne AI  tehnologija

Časopis MJSS ne prihvata naučne radove koji su napisani ili je u njihovoj pripremi korišten bilo koji oblik AI, osim ako to u skladu sa posebnim pravilima nije naznačeno.

Svaki autor koji prijavi članak za MJSS obavezuje se da će poštovati ovakav pristup.

Ova politika je pokrenuta porastom generativne AI i tehnologija potpomognutih vještačkom inteligencijom za koje se očekuje da će sve više koristiti kreatori sadržaja. Politika ima za cilj da pruži veću transparentnost i smernice autorima, čitaocima, recenzentima, urednicima i saradnicima.

Tamo gdje autori koriste generativnu vještačku inteligenciju i tehnologije potpomognute vještačkom inteligencijom u procesu pisanja, te tehnologije treba koristiti samo za poboljšanje čitljivosti i jezika djela. Primjena tehnologije trebala bi se vršiti uz ljudski nadzor i kontrolu, a autori bi trebali pažljivo pregledati i urediti rezultat, jer AI može generisati autoritativni izlaz koji može biti netačan, nepotpun ili pristrasan. Autori su u konačnom odgovorni za sadržaj djela.

Autori bi u svom rukopisu trebali da otkriju upotrebu AI i tehnologija potpomognute vještačkom inteligencijom i izjava će se pojaviti u objavljenom radu. Izjava o upotrebi ovih tehnologija podržava transparentnost i povjerenje između autora, čitalaca, recenzenata, urednika i saradnika i olakšava poštovanje uslova korišćenja relevantnog alata ili tehnologije.

Autori ne bi trebali navoditi AI i tehnologije potpomognute vještačkom inteligencijom kao autora ili koautora, niti citirati AI kao autora. Autorstvo podrazumijeva odgovornosti i zadatke koje samo ljudi mogu pripisati i izvršiti.

Svaki (ko-)autor je odgovoran da osigura da pitanja koja se odnose na tačnost ili integritet bilo kojeg dijela djela budu na odgovarajući način istražena i riješena, a autorstvo zahtijeva sposobnost da se odobri konačna verzija djela i pristane na njegovo podnošenje. Autori su također odgovorni da je djelo originalno, da se navedeni autori kvalifikuju za autorstvo i da djelo ne krši prava trećih strana, te bi se trebali upoznati s našom politikom etike u objavljivanju prije slanja.

Upotreba generativne AI i alata potpomognutih vještačkom inteligencijom u slikama, slikama i umjetničkim djelima

Ne dozvoljavamo upotrebu generativne AI ili alata potpomognutih vještačkom inteligencijom za kreiranje ili izmjenu slika u predatim rukopisima. To može uključivati poboljšanje, zatamnjenje, pomicanje, uklanjanje ili uvođenje određene karakteristike unutar slike ili figure. Podešavanja svjetline, kontrasta ili balansa boja su prihvatljiva ako i sve dok ne prikrivaju ili eliminišu bilo koju informaciju koja se nalazi u originalu. Forenzički alati ili specijalizovani softver mogu se primeniti na dostavljene rukopise da bi se identifikovale sumnjive nepravilnosti slike.

Jedini izuzetak je ako je korištenje AI ili alata potpomognutih vještačkom inteligencijom dio dizajna istraživanja ili istraživačkih metoda (kao što su pristupi slikanju uz pomoć vještačke inteligencije za generisanje ili tumačenje temeljnih istraživačkih podataka, na primjer u području biomedicinskog snimanja) . Ako se to učini, takva upotreba mora biti opisana na ponovljiv način u odjeljku o metodama. Ovo bi trebalo uključivati objašnjenje kako su AI ili alati potpomognuti vještačkom inteligencijom korišteni u procesu kreiranja ili izmjene slike, te naziv modela ili alata, verzije i brojevi proširenja i proizvođača. Autori bi se trebali pridržavati posebnih pravila korištenja softvera AI i osigurati ispravnu atribuciju sadržaja. Gdje je to primjenjivo, od autora se može tražiti da dostave unaprijed prilagođene verzije slika i/ili kompozitne neobrađene slike koje se koriste za kreiranje konačnih dostavljenih verzija, radi uredničke ocjene.

Upotreba generativnih AI ili alata potpomognutih vještačkom inteligencijom u proizvodnji umjetničkih djela kao što su grafički sažetci nije dozvoljena. Upotreba generativne AI u proizvodnji naslovnice može u nekim slučajevima biti dozvoljena, ako autor dobije prethodnu dozvolu od urednika i izdavača časopisa, može pokazati da su sva potrebna prava odobrena za korišćenje relevantnog materijala i osigura da postoji ispravna atribucija sadržaja.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese elektronske pošte unesene na stranicu časopisa koristiće se isključivo za navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne u bilo koju drugu svrhu ili bilo kojoj drugoj strani.