Izdavač

Centar za Geopolitiku je naučno-istraživačka ustanova osnovana krajem 2014. godine u okviru Filozofskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore. Cilj Centra je izučavanje geopolitičkih i istorijskih fenomena Crne Gore ali i šireg prostora Jugoistočne Evrope. Planirane aktivnosti Centar za Geopolitiku sprovodi kroz organizovanje naučno-istraživačkih projekata, njihovu prezentaciju, diskusije i javna predavanja. Centar funkcioniše kao nastavna i naučno-istraživačka institucija, a od 2017. godine u okviru Centra organizovana je i izdavačka djelatnost. Centar za Geopolitiku pojavio se kao izdavač međunarodnog naučnog časopisa Montenegrin Journal for Social Science. Direktor Centra za Geopolitiku je redovni profesor na katedri za Istoriju prof. dr. Živko Andrijašević.