Autorska prava

Nakon što je rukopis prihvaćen za objavljivanje, autori će prenijeti autorska prava na Izdavača. Ukoliko dostavljeni rukopis ne bude prihvaćen za objavljivanje u časopisu, sva prava zadržavaju autor(i).

Autori daju Izdavaču sljedeća prava na rukopis, uključujući bilo koji dodatni materijal, i sve njegove dijelove, izvode ili elemente:

- pravo na umnožavanje i distribuciju rukopisa u štampanom obliku, uključujući štampanje na zahtjev;

- pravo na izradu predpublikacije, reprinta i posebnih izdanja rukopisa;

- pravo prevođenja rukopisa na druge jezike;

- pravo na reprodukciju rukopisa fotomehaničkim ili sličnim sredstvima uključujući, ali ne ograničavajući se na fotokopiju, i pravo na distribuciju ovih reprodukcija;

- pravo na umnožavanje i distribuciju rukopisa elektronskim ili optičkim putem na bilo kojem i svim nosačima podataka ili mediju za pohranu – posebno u čitljivom/digitalizovanom obliku na nosačima podataka kao što su tvrdi disk, CD-Rom, DVD, Blu-ray disk (BD) , Mini-Disk, traka sa podacima – i pravo na reprodukciju i distribuciju članka putem ovih nosača podataka;

- pravo čuvanja rukopisa u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka, i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i načinima;

- pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na individualni zahtjev, za korištenje na monitorima ili drugim čitačima (uključujući e-knjige), te u obliku za štampanje za korisnika, bilo putem interneta, drugih online usluga , ili putem internih ili eksternih mreža.

Članci objavljeni u MJSS će biti članci otvorenog pristupa distribuirani u skladu sa licencom: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/