Ciljevi i oblasti djelovanja

Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) je naučni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. MJSS će kroz svoje aktivnosti ohrabrivati istorijska istraživanja i komparativan pristup proučavanju međunarodnih odnosa, političke ekonomije, geopolitičkih i geostrateških pogleda na Crnu Goru i Jugoistočnu Evropu. Osim toga MJSS će biti akademski forum čiji je cilj da okupi naučnike različite profilacije i mjesto za objavljivanje istraživanja iz oblasti Istorije, Geopolitike, Političkih nauka, Sociologije, Prava, Ekonomije, Demografije i drugih multidisciplinarnih područja. Časopis će biti naučna podrška svim društvenim i humanističkim istraživanjima na prostoru Crne Gore i Jugoistočne Evrope, uključujući i komparativne analize i teorijska pitanja sa implikacijama na ostala svjetska područja.

Montenegrin Journal for Social Sciences (COBISS.CG-ID 32743952), izlazi dva puta godišnje u štampanom (ISSN 2536-5592) i elektronskom izdanju (ISSN 2536-5606).